foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка в страната ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРА” ЕООД продължава да извършва обученията си в дистанционна форма. Ние стриктно спазваме всички необходими мерки за безопасност и се надяваме да продължим бъдещата си ползотворна съвместна работа.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРА” ЕООД е създаден през 2015 г.
Работи с повече от 50 фирми и организации.
Предметът на дейност е:
1. Организиране и провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация.
2. Професионално обучение в строителния и други браншове.
3. Курсове по:
- здравословни и безопасни условия на труд;
- контрол върху качеството на изпълнение на строителството и съответствие на влаганите в строежите строителни материали със съществените изисквания по безопасност;
- електробезопасност с напрежение до и над 1000 V.
4. Организация и провеждане в страната и извън нея на тематични семинари, конференции и други мероприятия за обмяна на опит и информация.
5. Разработване и актуализиране на програми за професионално обучение и учебни помагала за одобрените програми в съответсвие с европейската практика.
6. Разработване и реализиране на проекти и участие в международни програми в сферата на професионалното обучение и образование.
7. Издателска и консултантска дейност и т.н.
Центърът притежава Лицензия № 2015121222 / 19.06.2015 г. от Националната  агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ за различни професии и специалности.