foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5

1. Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве в строителството съгласно учебна програма, утвърдена от Камара на строителите в България, НАПОО, ИА „ГИТ”, Федерация „СИВ” към КТ „Подкрепа” и ФНСС към КНСБ - цена за един участник 105 лв. / без ДДС /.

2. Курсове за “Придобиване или потвърждаване на  квалификационна група  по правилата за безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до и над 1000 V” – цена 50 лв. /без ДДС/, 60 лв. за 5-та група.

3. Обучения по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения – цена 45 лв. /без ДДС.

4. Курсoве за “Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” – цена 115 лв. /без ДДС.

5. Обучения по НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите  (Обн. ДВ, бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.) - цена 70 лв. /без ДДС.

6. Обучения за “Координатор по безопасност и здраве в строителството” като курсовете се провеждат според утвърдена програма на Камарата на строителите в България   - цена 120 лв. /без ДДС.

7. Курсове за „Управление на строителните отпадъци. Изготвяне на планoве за управление на строителните отпадъци“, което е съгласно изискванията на Наредба  за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.).

8. Обучение съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 г. - присъствена и дистанционна форма:
- длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - цена 90 лв. /без ДДС/;
- длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - цена 90 лв. /без ДДС/;
- лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа - цена 90 лв. /без ДДС/;
- членовете на комитета/групата по условия на труд - цена 60 лв. /без ДДС/;

При заявка на две от горепосочените обучения за здравословни и безопасни условия на труд цената е 160 лв. /без ДДС/. Обучението се провежда в същия ден, но е с по-голяма продължителност от гледна точка на нормативната база.

Различни специфични обучения по ЗБУТ.