foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5

На 24.10.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе курс по ЗБУТ (длъжностни лица по безопасност и здраве в строителството; обучение съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 г., както и за “Координатор по безопасност и здраве в строителството”). Поради спецификата на обученията курсистите ще бъдат разпределени в различни групи.


На 25.10.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе обучение за  “Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”.